අවු. 70ට වැඩි විශ්‍රාමිකයන්ගේ වැටුපෙන් රු. 600ක් කැපීමේ සූදානමක්

2016 ජනවාරි මස පළමුවනදාට පෙර විශ්‍රාම ලැබූ විශ්‍රාමිකයන් සදහා ද අග්‍රහාර රැකවරණ රක්ෂණ ප්‍රතිලාභ හිමි ගැන්වීම සම්බන්ධයෙන් විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

ඒ අනුව වයස අවුරුදු 70ට අඩු විශ්‍රාමිකයන් සදහා රුපියල් 400 ක මාසික වාරික මුදලක් සහ වයස අවුරුදු 70 ට වැඩි විශ්‍රාමිකයන් සදහා රුපියල් 600ක මාසික වාරික මුදලක් අයකර ගැනීම යටතේ වන යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වේ.

විශ්‍රාමික රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ දායක මුදල් විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අයකර මාසිකව ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල වෙත ප්‍රේෂණය කිරීමට නියමිතය.

රාජ්‍ය සහ පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අයත් සියලුම විශ්‍රාමිකයින් සඳහා අදාළ වන මෙම රක්ෂණ ක්‍රමයේ ප්‍රතිලාභ විශ්‍රාමිකයින් සඳහා ජීවිතාන්තය දක්වා හිමිවන අතර ඔවුන්ගේ කාලත්‍රයා, අනත් දරුවන්ට හෝ ආබාධිත දරුවන්ට මෙම ප්‍රතිලාභ හිමි නොවන බව සඳහන් වේ.

මෙම රක්ෂණ ක්‍රමය සඳහා සුදුසුකම් ලබන නමුත් එහි දායකයින් වීම සඳහා එකඟතාව පළ නොකරන සියලු විශ්‍රාමිකයින් ලබන 15 වනදාට පෙර විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව හෝ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයන්හි විශ්‍රාම වැටුප් අංශයන් වෙත දැනුම් දීම සිදුකළ යුතු බව විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.