ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න විදේශ ගත වූවාට කමක් නැහැ – ජීඑල්

රැකියාවල් සදහා  විදෙස් ගත වන පුද්ගලයන් සැමදා විදේශ රටවල්වල ජීවත් නොවන බව ජී.එල්. පිරිස් මහතා පවසා ඇත.

එමෙන්ම ඔවුන්ගේ ජිවිතය සාර්ථක කර ගැනීමට ආදායම්  මට්ටම  ඉහළ දමා ගැනීමට ගත වුවාට ගැටලුවක් නැති බවත් ඒ මහතා පවසා ඇත.

විදෙස්  ගතව රැකියා කිරීම  මගින් මෙරටට විශාල  විදේශ විනිමයක් ලැබෙන බවත් ඔහු පවසා ඇත.

ඒ මහතා මේ බව පවසා ඇත්තේ නොවැම්බර් 06 දින මල්වතු අස්ගිරි මහානායක හිමිවරුන්  හමුවීමට ගිය අවස්ථාවේදීය.