මාතර – බෙලිඅත්තට හදපු ස්ටේෂන් 4ට මිලියන 2200ක් වියදම් වුණේ කොහොමද?

මාතර සිට බෙලිඅත්ත දක්වා වූ දුම්රිය ස්ථාන 4 සංඥාකරණය කිරීමට රුපියල් මිලියන 2200ක් වැය කොට ඇති බව මහාචාර්ය ලලිතසිරි ගුණරුවන් පවසා ඇත.

ඒ මහතා පවසා ඇත්තේ සාමාන්‍යයෙන් එක් දුම්රිය ස්ථානයක් සංඥාකරණය කිරීමට රුපියල් මිලියන 15ක වියදමක් දැරීමට සිදුවුවත් මෙය අසාමාන්‍ය වියදම් කිරීමක් බවයි.