ඥාණසාර හිමිට නීතීඥ සංගමයෙන් බාල්දියක්!

එක් රටක්’, ‘එකම නීතියක්’ සඳහා වූ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකාය නුසුදුසු සහ නීති සම්පාදනය සඳහා වූ පිළිගත් රාමුවෙන් බැහැර වූ එකක් බව ජනාධිපතිවරයාට ලිපියක් යවමින් ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය පවසා ඇත.

පාර්ලිමේන්තුව සහ අමාත්‍යාංශය ඇතුළු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සහ නීතිය යටතේ පිහිටුවා ඇති ආයතන රැසක කටයුතු මේ හරහා පැහැර ගැනීමක් සිදුවන බවත්, මෙම කාර්ය සාධක බළකාය පිහිටුවීමෙන් කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් සිදු නොවන බවත් එම ලිපියේ සදහන් වී ඇත.

මෙරට තුළ ‘එක රටක් එක නීතියක්’ යන  සංකල්පය ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය කාර්ය සාධක බළකාය අධ්‍යයනය කළ යුතු බව ලිපියේ සදහන් කර ඇත.

එම අරමුණ වෙනුවෙන් නීතියක් කෙටුම්පත් කළ යුතු බවත් එම විෂය සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ අමාත්‍යාංශය දැනටමත් සම්පාදනය කර ඇති බවත් නීති කෙටුම්පත සහ එහි යෝග්‍යතාව අධ්‍යයනය කළ යුතු බවත්  ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය ලිපියේ සදහන් කර ඇත.

නීතියක් කෙටුම්පත් කිරීම හා දැනට පවතින නීති අධ්‍යයනය කිරීම රජයේ ආයතන ගණනාවක් සම්බන්ධ කර ගනිමින් සිදුකළ යුතු අතර නීති සම්පාදන බලය යනු මහජන ස්වෛරීභාවයේ එක් සාධකයක් බවත් ලිපිය මඟින් පෙන්වා දී ඇත.

නීති සම්පාදනය සඳහා ක්‍රමවේදයක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සම්පාදනය කර ඇති බවත් වෙනත් නීති පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග මඟින් ශක්තිමත් කර ඇති බව ද සඳහන් කර ඇත.

එම අරමුණ වෙනුවෙන් ප්‍රමාණවත් නීති සහ ස්ථාවර නියෝග ද,  යෝග්‍ය යාන්ත්‍රණයක් ද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා රාමුව තුළ මේ වන විටත් අන්තර්ගත වන බවත් එම සංගමය ලිපියේ සදහන් කර ඇත.