කෙහෙළිය-අමරවීර ජනාධිපතිට පස්ස හරෝලා- ෆේල් බව පිළිඅරන් මහින්දානන්ද හේතු හෙළි කරයි

කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ඔක්තොබර් 31 වැනි ඉරිදා අරුණ පත්රයට ලබා දුන් සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී කාබනික පොහොර ව්‍යාපෘතිය ගැන කතා කර තිබුණා.

එහිදී ‘මේක ෆේල්’ යනුවෙන් මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ඇමතිවරයා කියා තිබුණේ, එයට හේතුව ආණ්ඩුවේ නායකයන් ඒ වෙනුවෙන් පෙනී නොසිටීම බව පෙන්වමින්. ඊට අමතරව ඔහු වැඩිදුර කියා තිබුණේ කාබනික පොහොර ව්‍යාපෘතිය ගැන රටට පැහැදිලි කරන්න පරිසර අමාත්‍යවරයාට සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාට සතිපතා මාධ්‍ය සාකච්ඡා පවත්වන්නැයි ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් දුන් බව. ඒත් එවැන්නක් සිදු නොවූ බව.

‘මේක ෆේල් වෙන්න මූලික හේතුව තමයි අපේ ආණ්ඩුව ඇතුළේ බෙදීම. මේ ගැන රජය ඇතුළේත් විශ්වාසයක් නෑ කියලා ගොවියාට දැනිච්ච ගමන්ම ගොවියා බලනවා යකෝ මේක මොකක්ද කියලා. එදිරිවාදීන්ට ආයුධ දීමක් තමයි අපේ ආණ්ඩුව ඇතුළේ අය කළේ.’

 ‘ජනාධිපතිතුමා කැබිනට් මණ්ඩලයේදී සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමාටයි, පරිසර ඇමතිතුමාටයි කීවා මේ කරන දේ ප්‍රතිඵලය ඔය දෙන්නට. ඔය දෙන්නා සතිපතා ප්‍රෙස් තියලා මේ ගැන දැනුවත් කරන්න කියලා. අද  වෙනකම් එක ප්‍රෙස් එකක් කළාද?’ යනුවෙන් එම සාකච්ඡාවේදී මහින්දානන්ද අමාත්‍යවරයා කියා තිබුණා.

ඔහු නම් සඳහන් නොකළත් පරිසර ඇමතිවරයා මහින්ද අමරවීර. (කලින් සිටියේ ඇමතිවරියක් වන නිසා) සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා යනුවෙන් ඔහු කියන්නේ කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල ගැන විය යුතුයි.