මේ ආණ්ඩුව බලයට ආවේ මිතුරන් නඩුවලින් බේරන්න – ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය

මේ ආණ්ඩුව බලයට පැමිණියේ මිතුරන් නඩුවලින් නිදහස් කරන්න සහ ඔවුන්ට තනතුරු ලබා දෙන්න බව ජාතික ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රිනී ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය මාධ්‍ය වෙත පවසා ඇත.

මහ බැංකුවේ අධිපති රටේ පස්වන පුරවැසියා කිරීම සහ මිනී මැරුම් චෝදනා මත අධිකරණයේ වරදකරු වුවන්ට සභාපතිධුර දීම වැනි ක්‍රියා ඊට ළඟම නිදසුන් බවත්  ස්වාධීන මතවාදයක් දරන කිසිදු පුද්ගලයන්ව  මේ වනවිට රජයේ තනතුරවලින් ඉවත් කිරීමේ සහ ඉවත්වීමට සැලැස්වීමේ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක වන බවත් පවසා ඇත.

කාබනික පොහොර සඳහා යොමුවන ක්‍රමවේද වැරදි බව සඳහන් කරන සියලුම නිලධාරීන්ට මේ වනවිට තර්ජන සහ බිය වැද්දීම් සිදු කරන රජයේ අමාත්‍යවරුන් තම හිතවතුන්ට මුදල් ගැනීමේ ක්‍රමවේදවලට සහාය දක්වන බවත් පවසා ඇත.