රතු බිල නොගෙවුවොත් විදුලිය කපනවා – විදුලිබල ඇමැති

මාස ගණනාවක් තිස්සේ එක දිගට විදුලි බිල්පත් නොගෙවා සිටින පාරිභෝගිකයන් වෙත රතු බිල්පත නිකුත් කර තව දුරටත් ගාස්තු ගෙවීම් පැහැර හරින අයගේ විදුලි සම්බන්ධතාව නතර කිරිමට තීරණය කර ඇති බව විදුලිබල ඇමැති ගාමිණි ලොකුගේ පවසා ඇත.

කොවිඩ් වසංගතයත් සමඟ ආදායම් අහිමිවීම සැලකිල්ලට ගෙන විදුලි බිල්පත් ගෙවීම සඳහා යම් කිසි සහනයක් දීමට රජය තීරණය කර මුත් මාසික බිල්පත ගෙවීමට හැකි පිරිස පවා එක දිගටම එය පැහැර හැරීම සැලකිල්ලට ගෙන මෙම තීරණය ගත් බව ඔහු පවසා ඇත.

ඒ අනුව ඉකුත් මාස කිහිපයේදි වරින් වර විදුලි බිල්පත් ගෙවා ඇති පාරිභෝගිකයන්ගේ විදුලිය විසන්ධි නොකරන බවත් එක දිගටම බිල්පත් ගෙවීම් පැහැරහැර ඇති අයගේ විදුලි සම්බන්ධතාව අක­ැමැත්තෙන් වූවද තාවකාලිකව විසන්ධි කිරීමට සිදු වී ඇති බවත් ඔහු පවසා ඇත.

විදුලි විසන්ධි කිරීමට පෙර රතු බිල්පත් නිකුත් කරන බවත් ඔහු පවසා ඇත.