2021ට අල්ලස් පැමි­ණිලි 1,440ක්

  • පැමිණිලි 633 ක් වහලා

2021 වර්ෂයේ  ජනවාරි 1 වැනිදා සිට ජූලි මස අවසානය දක්වා අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව වෙත පැමිණිලි 1440 ක් ලැබී ඇත. 

මෙම පැමිණිලි අතරින් අල්ලස් හෝ දූෂණ පැමිණිලි 438 ක් හා වත්කම් පැමිණිලි 58 ක් විමර්ශන කටයුතු සඳහා යොමුකර ඇති තඅර  එම පැමිණිලිවලින් 46 ක වැටලීම්ද සිදුකර ඇති බව එහි ප්‍රකාශකයෙකු මාධ්‍ය වෙත පවසා ඇත.

තවද ප්‍රමාණවත් දත්ත නොමැති වීම නිසා අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට ලැබුණු මෙම පැමිණිලිවලින් 633 ක් වසා දැමීමට සිදුව ඇති බවත් තවත් පැමිණිලි 225 ක් වෙනත් ආයතන වෙත යොමු කර ඇති බව එම ප1කාශකයා පවසා ඇත.