පුද්ගලයෙකුට ගහපු ඩීඅයිජීව මාරු කරයි! 

රත්නපුර කිරිඇල්ල ප්‍රදේශයේ දී පුද්ගලයෙකුට පහර දුන් සබරගමුව ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති රන්මල් කොඩිතුවක්කු වෙනත් අංශයක් වෙත මාරුකර යවා ඇත.

ඒ අනුව ඔහුව  වෛද්‍ය සේවා සහ සුබසාධන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා ලෙස මාරු කර ඇත.