උතුරේ හිටපු ආණ්ඩුකාරවරිය මැතිවරණ කොමිසමට

කොමිෂන් සභා දෙකක පුරප්පාඩු වූ සාමාජිකයින් සඳහා නව සාමාජිකයින් පත්කිරීමට පාර්ලිමේන්තු සභාවේ අනුමැතිය හිමිව ඇත.

ඒ අනුව රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට සහ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට නව සාමාජිකයින් පත්කිරීම සඳහා අනුමැතිය හිමිව ඇති බව පාර්ලිමේන්තුවේ සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව පවසා ඇත.

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට සුන්දරම් අරුමේනායගම් මහතාගේ නමත්, මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට උතුරු පළාතේ හිටපු ආණ්ඩුකාරවරිය වූ පී.එස්.එම්. චාල්ස් මහත්මියගේ නමත් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා  නම් කර ඇත.