පාසල් ගැන පොලිසියෙන් සංගණනයක්

ඔක්තෝබර් 25 වන දින ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ නිලධාරීන් පිරිසක් පාසල්වලට පැමිණ පාසලට පැමිණ ඇති, නොපැමිණි ළමුන්,  ගුරුවරුන් සහ විදුහල්පතිවරු කවුරුන්දැයි සටහන් කරන ලෙස පත්‍රිකාවක් ලබා දී ඇත.

අදාල ආකෘති පත්‍රිකාවේ  ළමුන්ගේ පැමිණිම, ගුරුවරුන්ගේ පැමිණිම සහ විදුහල්පතිවරයා සේවයට වාර්තා කරාද නැද්ද යන්න බව සහ  වෙනත් සිදුවීම් සහ විශේෂ සිදුවීම් කිසිවක් සිදු වී ඇති දැයි විමසා ඇත.