ගෞතම් අදානි මන්නාරමට ඇවිත්

ඉන්දීයාවේ ප්‍රකෝටිපති ව්‍යාපාරිකයකු වූ ගෞතම් අදානි මහතා ඇතුලු පිරිස ඔක්තෝබර් 25 දින සවස මන්නාරමේ සංචාරයක නිරත වී ඇත.

විදුලිබල මණ්ඩලයට අයත් විශාලතම සුලං විදුලි ජනන මධ්‍යස්ථානය පිහිටා ඇති මන්නාරමේ සුලං විදුලි බලාගාරයේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘතියක ආයෝජනය කිරීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව සොයා බැලීමට ගෞතම් අදානි මහතා ඇතුලු පිරිස පැමිණ ඇත.

ශ්‍රීලංකා ගුවන් හමුදාවට අයත් විශේෂ හෙලිකොප්ටර් යානාවකින් එම පිරිස මන්නාරමට ළඟා වී ඇති බවත් එහිදී ගෞතම් අදානි මහතා ඇතුලු පිරිස මන්නාරමේ පිහිටි සුලං විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳවද නිරීක්ෂණය කොට එහි නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කොට ආපසු සවසම කොළඹ බලා පිටත් වී ඇත.