පැන්ඩෝරා පේපර්ස් ගැන අහන්න නිරූපමා හෙට අල්ලස් කොමිසමට

Sri lankan soldiers stand at attention as Sri Lanka's new President Mahinda Rajapaksa and his wife Shiranthi arrive by car at the national parliament building to make his first address to the assembly in Colombo, 25 November 2005. Rajapaksa demanded a new ceasefire deal with Tamil Tiger rebels in the ethnically troubled island and "transparent" monitoring of the Norwegian-brokered truce. AFP PHOTO/Lakruwan WANNIARCHCHI (Photo by Lakruwan WANNIARACHCHI / AFP) (Photo by LAKRUWAN WANNIARACHCHI/AFP via Getty Images)

ආන්දෝලනාත්මක පැන්ඩෝරා පත්‍රිකාවලින් හෙළිදරව් කර තිබෙන කරුණු පිළිබඳ ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා නිරෑපමා රාජපක්ෂ මහත්මියව ඔක්තෝබර් 25 දින අල්ලස් හෝ දූෂණ කොමිසමට කැඳවීමට නියමිතය.

ඇගේ සැමියා වන  තිරුකුමාර් නඩේසන් මහතාව දෙවතාවක් අල්ලස් දූෂණ කොමිසමට කැඳවා ප්‍රශ්න කර තිබුණු අතර  එහිදී ඔහුට නගා ඇති විදේශ වත්කම් චෝදනාවලින් බහුතරයක් ප්‍රතික්ෂේප කරන බව ඒ මහතා අල්ලස් හෝ දූෂණ කොමිසමට පවසා ඇත.