කොළඹ සරසවි කුලපති ධූරයට මුරුත්තෙට්ටුවේ හිමි?

රාජ්‍ය සේවා එක්සත් හෙද සංගමයේ සභාපති මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියන්ව කොළඹ සරසවියේ කුලපති ධුරයට පත් කිරීමට රජය තීරණය කර ඇති බව දේශය පුවත්පත වාර්තා කර ඇත.

මේ වනවිට ඒ ගැන උන්වහන්සේට දන්වා ඇති බවත් ඒ හිමියන්ගේ  කැමැත්ත කුමක්දැයි විමසා ඇති බවත් වාර්තා කර ඇත.

2001 සිට මේ දක්වා ආචාර්ය ඔස්වල්ඩ් ගෝමිස් රදගුරුතුමන් අදාල තනතුර දරණ බවත් ඒ හිමියන්ගේ  නිල කාලය නිම වීමට නියමිත බැවින් මුරුත්තෙට්ටුවේ හිමියන්ගේ නම යෝජනා වී ඇති බවත් වාර්තා වේ සදහන් කර ඇත.