අස් කරගත් අල්ලස් නඩුවලින් භාගයක් ආපහු දානවාලු

අල්ලස් දූෂණ කොමිෂන් සභාව විසින් පවරා තිබූ තාක්ෂණික හේතු මත පසුගිය කාලයේ ඉවත්කරගත් නඩු 20කින් 10ක් නැවත පවරා ඇති බව දේශය පුවත්පත වාර්තා කර ඇත.

ඉතිරි නඩුද පැවරීම සම්බන්ධයෙන් දැන් එහි නීති අංශ අදාල නඩු පිළිබදව  අධ්‍යයනය කරමින් පවතින බවත් එම වාර්තාවේ සදහන් වේ.

මෙලෙස අල්ලස් දූෂණ කොමිසම රාජ්‍ය නිලධාරීන් හා දේශපාලනඥයන් ගණනාවකට එරෙහිව පවරා තිබූ නඩු ඉවත් කරගත්තේ නඩු පැවරීමේදී කොමිසමේ කොමසාරිස්වරුන් තිදෙනාගේම අත්සන් සහිත අනුමැතිය නොමැතිව නඩු පැවරීම නොකළ යුතු බවට අල්ලස් හෝ දූෂණ කොමිසම් සභාව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට කරුණු දක්වා අදාළ නඩු ඉල්ලා අස් කර ගත් පසුවය.