ගුරුවරු 25 ආවොත් එන්න දෙන්නේ නැහැ.. පඩි දෙන්නෙත් නැහැ – රාජා කොල්ලුරේ

ඇක්ටර් වුණත් රාජා දිෂ්ටිය යක්ෂේ
සෙක්ටර් සමිති බය වේවිද වම් කක්ෂේ
ෆැක්ටර් එකක් වීලා පිළිකනු අස්සේ
ඩොක්ටර් ජී හතයි අද කොමිනිස් පක්ෂේ