අපි ගේන නයිට්‍රජන්වලින් බෝම්බයක් ගැහුවා වගේ ඵලදාව එනවා – තිස්ස කුට්ටිආරච්චි

හිටියත් එදා කොනටම වී ලෙස රොඩුව
ගොඩට මඩට දෙකටම අද එල බඩුව
කාහට වුව තියයි කිව්වොත් ඌ කඩුව
පුරවනු නොහැක දවසක මොහු නැති අඩුව