මාස් කන්නයේ ගොවිතැනට වතුරට පෙර පෝර නොදුන්නොත් පොහොට්ටුවට ඡන්දය දුන් අත් කපාගන්නවා.-කවුඩුල්ලේ ඒකාබද්ධ ගොවිජන ව්‍යාපාරය

දඹ නයි පොහොර කොට වැපිරූ විට හීන
තලගොයි කබරගොයි නියමයමයි ඕන
කුදලා දමා පාලක රජරට බාන
හදලා ගමු දැනුත් විඥාණය ඌන