පුන්නක්කුවලටත් හොඳ මිලක්!

Cows in a farm. Dairy cows. Cowshed

පුන්නක්කු කිලෝව රුපියල් දහසකින් පමණ මිල වැඩි වී ඇති බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න පවසා ඇත.

ඒ මහතා පෙන්වා දී ඇත්තේ  රුපියල් 1800ට පැවැති පුන්නක්කු කිලෝව මේ වනවිට රුපියල් 2800ට ඉහළ ගොස් ඇති බවය.