විදුහල්පතිවරුන්ට දුන් රුපියල් 5000 ආපහු රජයට

ඔන්ලයින් මාර්ග ගත අධ්‍යාපනය ලබා දීමට යැයි පවසමින්  ඔක්තෝබර් මාසය සදහා ආණ්ඩුව ගුරු- විදුහල්පතිවරුන්ගේ  වැටුපට එක්කොට තිබූ රුපියල් 5000ක මුදල නැවත  බාරදීමට විදුහල්පතිවරුන් පියවර ගනිමින් ඇත.

ඒ අනුව කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ විදුහල්පතිවරුන් පිරිසක් එම මුදල් ඔක්තෝබර් 18 දින කෑගල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයට බාරදීමට කටයුතු කොට ඇත.

‘ගුරු වැටුප් විෂමතා අරගලයේ අපි අඛණඩව යෙදී ඉන්නවා. ගුරු විදුහල්පතිවරුන්ට ආන්ඩුවෙන් ලබාදුන්න රුපියල් 5000 ක දීමනාව අපි යලිත් භාරදෙනවා . අපි අද භාර දුන්නේ විදුහල්පතිවරුන්ට ලබා දුන් රුපියල් 5000  දීමනාව අපි ප්‍රතික්ෂේප කරලා ආපහු භාර දුන්නා.

කෙසේ වෙතත් ආණ්ඩුව ලබා දුන් අදාල දීමනාව ගුරුවරුන් බහුතරයක් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවත් එම මුදල්ද යලි කලාප කාර්යාලවලට ලබා දීම පිළිබඳව ඉදිරි දිනවලදී ගුරු විදුහල්පති සංගම් සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බවත් වාර්තා වේ.