හරිත කෘෂිකර්මාන්තයටත් හමුදාව!

හරිත කෘෂි කර්මාන්තයක් මෙරට ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකායක් පිහිටුවා ඇති අතර එම කාර්ය සාධක බලකායේ සභාපති ලෙස හිටපු හමුදා මේජර්වරයෙකු වන විජිත් වැලිකල මහතා පත් කර ඇත.

ඊට අදාල ගැසට් නිවේදනය ඔක්තෝබර් 16 දින ජනාධිපති ලේකම් පී. බී. ජයසුන්දර මහතාගේ අත්සනින් යුතුව  නිකුත් කර ඇත.

එම ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකාය සාමාජිකයන්  14 දෙනෙකුගෙන් සමන්විතය.