‘ස’කියූ දේ ඔහුම කඩයි

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රිඩාංගණයට ඔක්තෝබර් 10 දින මුල්ගල් තබා තිබුණු අතර එය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විවෘත කර තිබුණි.

මුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා ගේ සංකල්පයට අනුව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ගජබා රෙජිමේන්තු මධ්‍යස්ථාන ක්‍රිකට් ක්‍රිඩාංගණය විවෘත කිරීම හා. නව ක්‍රිකට් ක්‍රිඩාංගණය ඉඳිකිරීම සඳහාා මුල්ගල් තැබීම සිදු කල බව ජනාධිපතිවරයා විවෘත කළ නාම පූරුවේ සදහන් කර තිබුණි.

එම ක්‍රිඩාංගණයේ නාම පුරුවේ ගජබා රෙජිමේන්තුවේ ලාංජනය යොදා තිබුණි.

මෙම ක්‍රිඩාංගණය අනුරාධපුර ගජබා රෙජිමේන්තු මූලස්ථානයේ දී විවෘත කර තිබුණි.

එහෙත් ජනාධිපතිවරයා 2019 ඔක්තෝබර් 18 දින රාජ්‍ය ආයතනවල රාජ්‍ය නායකයාගේ මෙන්ම අදාල අමත්‍යන්ශයේ අමත්‍යවරයාගේ මෙන්ම අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ පින්තූරය එල්ලීම සාම්ප්‍රදායක් නමුත් අභිනව ජනාධිපතිවරයා විසින් උපදෙස් දී ඇත්තේ මින් මතුවට කිසිම රාජ්‍ය ආයතනයක තම පින්තූරය ප්‍රදර්ශනය නොකරන ලෙසත් ඒ වෙනුවට රාජ්‍ය ලාංචනය පමනක් භාවිතා කරන ලෙසත් ඉල්ලා තිබුණි.

කෙසේ වෙතත් ජනාධිපතිවරයාගේ තින්දු සහ ප්‍රකාශ ක්‍රියාත්මක නොකර ඔහු අතින්ම එම ප්‍රකාශ කඩ කිරීමට සැලැස්වීම ඛෙදජනක සිදුවීමක්ය.