ඥාණසාර හිමි තරුණ භික්ෂුන් පුනුරුත්ථාපනය කරන්න යයි

ඥාණසාර හිමියන් තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේලා පුනුරුත්ථාපනය කිරිම සඳහා රෝහලක් ඉඳිකිරීමට සුදානම් වන බව ඒ හිමියන් පවසා ඇත.

ඒ හිමියන් මේ පිළිබදව පවසා තිබුණේ ඔක්තෝබර් 11 වන දින කොළඔ දි පැවැති උත්සවයකදීය.

යති සුව නමින් අදාල රෝහල නම් කර ඇති අතර එම ව්‍යාපෘතිය දැනටමත් ආරම්භ කර ඇති බව ඒ හිමියන් පවසා ඇත.

‘ මම සුදානම් කරගෙන යනවා ඇත්ත වශයෙන්ම තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේලා… පුනුරුත්ථාපනය කියන වචනය වැරදියි. හැබැයි මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාව.. පුනුරුත්ථාපනය කියලා කියමු. ඒකේ වරදක් නැහැ.උන්වහන්සේලා වෙනුවෙන් රෝහලක් හදන්න මගේ ඊලඟ ඉලක්කය. ඒ ඉලක්කය ‘සුව අරණ’ නමින් ඒ ව්‍යාපෘතිය ලියලා ඉවරයි.