තිරිඟු පිටි මිල ඉහළට

ඔක්තෝබර් 11 වන දින  සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තිරිගු පිටි මිල ඉහළ දමන බව ප්‍රීමා සහ සෙරන්ඩිබ් සමාගම් මාධ්‍ය වෙත පවසා ඇත.

ඒ අනුව තිරිගු පිටි කිලෝ ග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 10කින් ඉහළ නංවන බව ඒ සමාගම් පවසා ඇත.