බත් පැකට්,කොත්තු, කිරි තේ වැඩි වෙයි

ලිට්‍රෝ සහ ලාෆ් ගෑස් මිල ඉහළ යෑමත් සමඟම බත් පැකට්ටුවක, කොත්තුවක සහ කිරි තේ එකක මිල රුපියල් 10 කින් වැඩි කළ බව ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය පවසා ඇත.

ගෑස් මිල ඉහළ දැමීමත් සමග මෙසේ මිල ගණන් ඉහළ දැමීමට ඔවුන් පියවර ගෙන ඇති බව ඒ සංගමය පවසයි.