ලිට්‍රෝ ගෑස් බස්සයි

පාලන මිල ඉවත් කිරීමත් සමඟ වැඩි කළ ලිට්‍රෝ සමාගමේ ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල ගණන් යළි සංශෝධනය කරමින් රුපියල් 75 කින් ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල අඩු කර ඇත.

ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක ලිට්‍රෝ ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 75කින් පහත දමා ඇති අතර එහි නව මිල වන්නේ රුපියල් 2,675ක් ලෙසය.

තව කියවන්න

https://satahandotblog.wordpress.com/2021/10/11/gas/