සිමෙන්ති මිලත් ඉහළට

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සිමෙන්ති මිල රුපියල් 93කින් ඉහළ නැංවීමට සිමෙන්ති සංස්ථාව පියවර ගෙන ඇත.

මීට පෙර සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල වූයේ 1005 වන අතර සිමෙන්ති කොට්ටයක නව මිල රුපියල් 1098ක් වේ.