පළාත් සභා පැරණි ක්‍රමයට!

පළාත් සභා මැතිවරණය පැරණි සමානුපාතික ක්‍රමය යටතේ පැවැත්වීමට  මැතිවරණ ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේදී ඔක්තෝබර් 07 වන දා  තීරණය කර ඇති බව මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත.

ඒ අනුව ඊට අදාළ පනත් කෙටුම්පත 2022 ජනවාරි මාසෙය්දී පාර්ලිමෙන්තුවට  ඉදිරිපත් කර  සම්මත කර ගැනීමට කාරක සභාවේ මන්ත්‍රීවරුන් එකග වී ඇත.

මෙම පනත් කෙටුම්පත ජනවාරි මාසයේදී  සම්මත වූ පසුව මැතිවරණය පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට  හැකියාව ඇත.

කෙසේ වෙතත් මෙම කාරක සභාවේ කමිටු සාමාජික අනුර කුමාර දිසානායක මහතා අරුණ පුවත්පතට අදහස් දක්වමින් පවසා ඇත්තේ මෙම පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ පසුව එයට පක්ෂව තම පක්ෂයේ ජන්දය ලබා ෙදන බවය.

ඒ සඳහා තුනෙන් දෙකක ජන්දය අවශ්‍ය නම් එයද ලබා දීමට විපක්ෂය එකඟ වෙන බව දිසානායක මහතා පවසා ඇත.