හොඳ මිලක් ලැබුණු ගෑස්, කිරිපිටි, සිමෙන්ති හෙට වෙළඳ පොළට

  • ගෑස් 750 කින්
  • සිමෙන්ති 50 කින්
  • කිරිපිටි 200 කින් ඉහළට

කිරිපිටි, තිරිඟු, ගෑස්, සහ සිමෙන්ති පාලන මිල ඇතුළත් ගැසට්  නිවේදනය පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය අහෝසි කළ පසු ඔක්තෝබර් 11 වන දා සිට එම භාණ්ඩ වෙළඳපොළට  නිකුත් කිරීමට සමාගම් සුදානම් බව මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත.

මෙම භාණ්ඩ පාලන මිලෙන්  ඉවත් කිිමට  අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර ඇති බැවින් ඔක්තෝබර් 08 වන දින සිට  පාලන මිල ඇතුළත්  ගැසට් නිවේදනය අහෝසි කරන බව  පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය  පැවසා තිබුණි.

 ඒ අනුව ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 750 කින් පමණ ඉහළ දැමීමට සිදු වන  බව ලාෆ් සමාගම පවසා ඇත. කෙසේ වෙතත් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පවසා ඇත්තේ ලෝක වෙළඳ පොලේ ගෑස් මිල සලකා බලමින් මෙරට ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 550 කින් ඉහළ දැමිය යුතු බවය.

කිරිපිටි කිලෝවක් රුපියල් 200 කින් වැඩි කිරිමට නියමිතය. රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පවසා තිබුණේ  කිරිපිටි කිලෝවක් රුපියල් 350 කින් පමණ වැඩි විය යුතු බවය.කෙසේ වෙතත් කිරිපිටි මිල පිළිබඳ අදහස් දක්වමින්  සමාගම් පවසා තිබුණේ කිරිපිටි කිලෝවක් රුපියල් 250 කින් පමණ ඉහළ දැමීමේ අවශ්‍යතාවක් තිබෙන බවය.

තිරිඟු පිටි  කිලෝවක් රුපියල් 10 කින්  ඉහළ දමන බවත් සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල රුපියල් 50 කින් වැඩි කිරීමට නියමිතය. ඒ අනුව තිරිඟු පිටි කිලෝවක් රුපියල් 97 ක් සහ සිමෙන්ති කෝටිටයක මිල රුපියල් 1055 ක් වේ.