පොහොරත් රිවස්!

තේ වගාව සදහා රසායනික පොහොර ගෙන්වීමට අවසර ලබා දීමට ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති විශේෂ කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී තීන්දුවක් ගෙන ඇත.

ඔක්තෝබර් 07 ෙවනි දින පැවැති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී මෙම තීන්දුව ගෙන ඇත.

ඒ අනුව පියවරෙන් පියවර කාබනික පොහොර සදහා තේ වගාව හුරු කරවන තෙක් රසායනික පොහොර ගෙන්වීමට ආණ්ඩුව අවසර ලබා දී ඇත.