අයවැයෙන් 30%ක් රාජපක්ෂවරුන්ට!

  • ආරක්ෂක වැය වැඩි වෙයි.
  • බැසිල්ටත් වැඩිවෙයි, මහින්දටත් වැඩි වෙයි..
  • මහින්දානන්දට වඩා ශෂින්ද්‍රට දෙයි
  • සෞඛ්‍ය වැය අඩු වෙයි

ඔක්තෝබර් 07 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ 2022 වර්ෂයට අදාළ විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත අනුව මුලු රාජ්‍ය වැයෙන් සීයයට 30 කට අධික ප්‍රමාණයක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ, බැසිල් රාජපක්ෂ, චමල් රාජපක්ෂ, නාමල් රාජපක්ෂ, ශෂින්ද්‍ර රාජපක්ෂ යව ආණ්ඩුව තුළ තනතුරු දරණ රාජපක්ෂවරුන් 6 දෙනා අතර බෙදී ගොස් ඇති බව අනිද්දා පුවත්පත වාර්තා කර ඇත.

මෙම තත්වය විශේෂත්වයක් වන්තේ ජනාධිපති, අගමැති ඇතුළු මුළු කැබිනට් මණ්ඩල සාමාජික සංඛ්‍යාව 28ක් විමත් ,රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් සංඛ්‍යාව කැබිනට් අමාත්‍යංශ දරන චමල් රාජපක්ෂ හා නාමල් රාජපක්ෂ හැරුණු විට 37ක් වීමත් තුළය.

2022 රාජ්‍ය අයවැයෙන් ආසන්න වශයෙන් රුපියල් බිලියන 778 මුදලක් ජනාධිපති කාර්්‍යාලය, අගමැති කාර්්‍යාලය ඇතුළු ජනාධිපතිථ අගමැති ඇතුලු රාජපක්ෂවරුන් යටතේ ඇති කැබිනට් අමාත්‍යංශ හා රාජ්‍ය අමාත්‍යංශවලට වෙන් කර ඇති අතර එම වර්ෂයට අදාළ මුළු රාජ්‍ය වැය රුපියල් බිලියන 2505කි.

රුපියල් බිලියන 373ක් වන වැඩිම වැය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයට වෙන් කර ඇති අතර එය 2021 ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය වැය ශිර්ෂයට වඩා වැඩිය. එම වර්ෂයේ ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ වැය ශිර්ෂය රුපියල් බිලියන 355කි.

මීට අමතරව රාජ්‍ය ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශෙයන් වෙන්කර ඇති රුපියල් බිලියන 10 ක මුදලද ආරක්ෂක වැය ශිර්ෂය යටතට වැටේ.

එමෙන්ම මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂෙග් වැය ශිර්ෂයද 2022 දී වැඩි වී ඇති අතර එය රුපියල් බිලියන 185කි. විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාව වන විට කබ්රාල් මහතා දැරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය අහෝසි කර තිබුණු අතර එය මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ යටතට පත් කර ඇත.

අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා යටතේ තිබුණු මුදල්, ප්‍රාග්ධන වෙළඳෙපොළ හා රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශයටද රුපියල් බිලියන 45 ක මුදලක් වෙන්කර ඇති අතර එම මුදල්ද ඒ අනුව මුදල් අමාත්‍යංශය යටතට පත්වේ.

අගමැති කාර්්‍යාලය සඳහා වෙන්කර ඇති මුදලද වැඩි වී ඇති අතර එය රුපියල් මිලියන 1391කි. 2021 වර්ෂෙය් එය තිබි ඇත්තේ රුපියල් මිලියන 1051ක් වශෙයනි.

වාර් මාර්ග අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂගේ අයවැය ශිර්ෂයද වැඩි වී ඇති අතර එය රුපියල් මිලියන 47,847කි. 2021 වර්ෂයේ එම වැය ශිර්ෂය රුපියල් මිලියන 46,687කි.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශසින්ද්‍ර රාජපක්ෂට වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් බිලියන 45 ක් වන අතර මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේට වෙන් කර ඇති මුදල මෙන් දෙගුණයකට එම වැය ශිර්ෂය ආසන්නය. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයට වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් බිලියන 24කි.

රාජපක්ෂවරුන්ගේ වැය ශිර්ෂවලට අදාළ මෙම වැඩිවීම් සිදු වී ඇත්තේ 2021 වර්ෂයට සාපේක්ෂව 2022 රාජ්‍ය වැය ඇස්තමේන්තුව අඩු වී ඇති තත්වයක් තුළය.

2021 ඇස්තමෙන්තු ගත රාජ්‍ය වැය රුපියල් බිලියන 2675ක් වන අතර එය රුපියල් බිලියන 172 කින් අඩු වී ඇත.

එසේ වුවත් කෝවිඩ් වසංගත රෝග තත්වයක් රටේ පවතිද්දී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සඳහා ා වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් බිලියන 153ක් වන අතර එය 2021 හා සැසදීමේදී අඩුවී ඇත. 2021 සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ සඳහා බිලියන 158ක් වෙන් කර තිබුණි.