අයවැයේ ළමා, කාන්තා වියදමෙන් බිලියන 7ක් කපලා

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංයට වෙන් කරලා තියෙන්නේ බිලියන 22.8ක විතර ගාණක්. ඒක ගියපාර වෙන් කරපු බිලියන 30ට වඩා බිලියන 7කට වැඩි මුදලකින් අඩු වීමක්. විශේෂයෙන් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව අයිති වෙන්නේත් මේ යටතට. මේ කාලසීමාව රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාගේ ගෙදර දැරියගේ සිදුවීම, අන්තර්ජාලයෙන් දැරියක් විකිණීම වගේ දේවල් නිසා ළමා ආරක්ෂාව ගැන වැඩිම අවධානය යොමු වෙච්ච කාලයක්. ඒත්, කපන්න වුවමනාව ආපු ගමන් බිලියන ගණන් කපන්නේ ඔය වගේ විෂයන්ගෙන්.

ළමා ආරක්ෂාව මොන මගුලටද? ඒක රාජපක්ෂ පවුලට අයිති විෂයකුත් නෙවෙයිනේ.

2021 අයවැය
2022 අයවැය