කබ්රාල් දැරූ අමාත්‍ය ධුරය අහෝසි කරලා!

මුදල් හා ප්‍රාග්ධන වෙළඳපළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරය අහෝසි කර ඇත.

ඔක්තෝබර් 06 දින නිකුත් කර තිබුණු අංක 2248/35 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය මඟින් මෙම රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය අහෝසි කර ඇත.

එම අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවති කාර්යයන්‌ ප්‍රමුඛතා ආයතනික සහ නෛනික රාමුවට අයත් සියලු බලතල, යළි මුදල් අමාත්‍යාංශයට යටත් කරමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මෙම ගැසට්‌ නිවේදනය නිකුත්‌ කර ඇත.

මහබැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා මෙම තනතුර දැරූ අතර මීට පෙර එවැනි අමාත්‍ය ධුරයක් නොතිබුණි. කෙසේ වෙතත් මෙම රජය බලයට ආ පසු එම රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරය පිහිටුවා තිබුණි.

Click to access 2248-35_S.pdf