වරායේ හිරවෙච්ච භාණ්ඩ ඇතුළට ගන්න ඩො.මි. 50ක් දෙන්න තීන්දු කරලා

කොළඹ ගොඩගැසී තිබෙන අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ තොග නිදහස් කරගැනීමට ඩොලර් මිලියන 50ක් නිදහස් කරන්න කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දු කරලා.

ආහාර ද්‍රව්‍ය නිදහස් කරන්නට පමණක් ඩොලර් මිලියන 25ක් ඕනෑ බව මීට කලින් ආනයනකරුවන් කියා තිබුණා.

https://satahan.blog/2021/09/28/202109281/