සුදුලුණූ ගැන CID ය බන්දුලගෙන් පැය 4 ක් ප්‍රශ්ණ කරයි!

වෙළෙඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශයක් ලබා ගෙන ඇත.

ඒ සුදුලූනූ බහාලුම් දෙකක් වෙනත් පාර්ශ්වයකට අලෙවි කිරිමේ සිද්ධියට අදාළ පරීක්ෂණ කටයුතු සඳාහා දේශපාලන අධිකාරියේ බාධා ඇති බවට හා ධුරයෙන් ඉවත් වන ලෙස තමාට බලපෑම් සිදුකරන බවට පාරිභෝගික අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු විසින් සිදුකරන ලද ප්‍රකාශයට අදාළව පැවැත්වෙන විමර්ශනය සඳහාය.

ඒ අනුව එම විමර්ශනයට අදාළාව අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරින් කණ්ඩායමක් බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයාගෙන් පැය 04කට ආසන්න කාලයක් ප්‍රකාශ ලබාගෙන ඇත.