ඉන්ධන, දුරකථන ඇතුළු දීමනා රැසක් කපා හරින්න බැසිල්ගෙන් යෝජනාවක්!

රජයේ ආදායම් පහළ වැටීම නිසා අමාත්‍යංශවල වියදම් සීමා කරන්න මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ කැබිනට් මණ්ඩලයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා.

ඒ යෝජනාවේ අමාත්‍යංශ හා දෙපාර්තමේන්තුවල නිලධාරීන්ගේ ඉන්ධන, දුරකථන ඇතුළු දීමනා රැසක් කපා හරින්න බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා යෝජනා කරලා.

කොවිඩ්- 19 වසංගත තත්වයේ රජයේ අපේක්ෂිත ආදායම පහළ වැටිලා තියෙන නිසා මේ තීරණය අරගත්ත බව ඒ මහතා පෙන්වා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා රජයේ අත්‍යාවශ්‍ය වියදම් පවත්වාගෙන යන්න දැනට තියෙන මුදල් ප්‍රමාණවත් නැති බවත් ඔහු පෙන්වා දීලා.

ඒ තත්ත්වය තුළ අමාත්‍යාංශවල දැනට පවතින වියදම් නැවත සමාලෝචනයට ලක් කිරීමෙන් වියදම් සීමා කර ගන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ බව ඒ මහතා පෙන්වා දිලා.

ඒ අනුව අමාත්‍යංශවල හා දෙපාර්තමේන්තු වල වියදම් සීමා කරන්න යෝජනා 8ක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා.

  • නියමිත අනුමැතීන් යටතේ ප්‍රතිපාදන වෙන්වී තිබුණද දැනට ආරම්භ කර නොමැති වැඩසටහන්, මිලදී ගැනීම්, ඉදිකිරීම්, ගොඩනැගිලි නවීකරණය හා වැඩිදියුණු කිරීම ආදිය තාවකාලිකව අත්හිටුවීම
  • සේවක බඳවා ගැනීම සඳහා මූලික කටයුතු සිදුකර තිබුණද මෙතෙක් පත්වීම් කර නොමැති තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම් කල් තැබීම
  • සුබසාධන වැඩසටහන් යටතේ ප්‍රතිලාභී ලේඛන සමාලෝචනයට ලක්කර අත්‍යාවශ්‍යෙයන්ම ප්‍රතිලාභ ලබාදිය යුතු අඩු ආදායම්ලාභීන්ට පමණක් සීමා කිරීම
  • අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර නොමැති කිසිඳු දීමනාවක්, සුබසාධන වැඩසටහන්, සංවර්ධන සහයන් හෝ සහනාධාර ලබාදීම නතර කිරීමට 
  • අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්ගේ, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ගේ අනුමැතීන් යටතේ ගෙවනු ලබන වැටුප් නොවන දීමනා, බිල්පත් ප්‍රතිපූර්ණය කිරීම යනාදිය පොදුවේ සියලු නිලධාරීන්ට ලබාදීම වෙනුවට සත්‍ය වශයෙන් කාර්යයේ නියැලෙන නිලධාරීන්ට පමණක් සීමා කිරීමට
  • මූලධන සංවර්ධන වැඩසටහන් යටතේ වෙන් කර ඇති ප්‍රතිපාදන භාවිතයෙන් සිදුකරනු ලබන විවිධ ද්‍රව්‍ය, භාණ්ඩ හා උපකරණ සහ මූල්‍ය ප්‍රදාන ලෙස දෙනු ලබන ආධාර බෙදාදීම අත්හිටුවීම
  • අමාත්‍යංශවල සුවිශේෂ ප්‍රමුඛතාවලට සෘජුව අදාළ නොවන සියලුම ආකාරයේ වැඩසටහන් සඳහා වියදම් දැරීම වහාම අත්හිටුවීම
  • නිලධාරින් සේවයට කැඳවන අවස්ථාවේදි නිලධාරීන්ගේ පැමිණිම පදනම් කරගත් ඉන්ධන දීමනා වැනි දීමනා සේවයට වාර්තා කරනු ලබන දිනවලදී පමණක් ලබා දීම