කොළඹ වටිනා ඉඩම් 3‌ක් දෙන්න UDA එක පත්තරවල දැන්වීම් දාලා!

කොළඹ නගරයේ වටිනා ඉඩම් 3ක් 99 අවුරුදු බදු පදනම මත ආයෝජන ව්‍යපෘති සඳහා ලබා දීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පුවත්පත් දැන්වීමක් පළ කර ඇත.

සැප්තැම්බර් 19 වන දින පළවු සන්ඩේ ටයිම්ස් පුවත්පතේ මෙම දැන්වීම පළ වී ඇත.

මිශ්‍ර සංවර්ධන ව්‍යපෘති සඳහා කොළඹ ඩී.ආර්. විජේවර්ධන මාවතේ ඉඩම් 03ක් ලබාදීමට මේ මගින් ටෙන්ඩර් කැඳවා ඇත.

කොළඹ 10, ඩී.ආර්. විජේවර්ධන මාවතේ නො.12 ස්ථානයේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශන හා සම්මේලන මධ්‍යස්ථානය, නො.38 දරණ අංකයේ පිහිටි මහජන බැංකු රැජිණ ශාඛාව පිහිටි ස්ථානය හා නො.40 දරණ සතොස ගබඩා සංකීර්ණය මේ ව්‍යාපෘති සඳහා ලබාදීමට යෝජනා කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශන හා සම්මේලන මධ්‍යස්ථානය පිහිටි භූමියේ පදනම් වටිනාකම රුපියල් බිලියන 3.7 කි.

මහජන බැංකු ශාඛාව පිහිටි ඉඩම පදනම් වටිනාකම රුපියල් බිලියන 1.3 ක් හා සතොස ගබඩා සංකීර්ණය පිහිටි ඉඩමේ පදනම් වටිනාකම රුපියල් බිලියන 1.6 ක් ලෙස එම දැන්වීමේ සටහන් වී ඇත.

මෙම ඉඩම්වල ක්‍රියාත්මක කරන ව්‍යාපෘති සඳහා යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට ලබාදී ඇත්තේ, මාසයක පමණ කාලයක් වීම විශේෂත්වයකි.

කෙසේ වෙතත් මේ වන විටත් සෙලෙන්දිව ආයෝජන ව්‍යාපෘති හරහා ද විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ ගොඩනැගිල්ල, හිල්ටන් හා ග්‍රැන්ඩ් ඔරියන්ට් හෝටලය ඇතුළු කොළඹ නගරයේ වටිනා දේපොළ ගණනාවක්ම ආයෝජන ව්‍යපෘති සඳහා ලබාදීමට යෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇත.

එම දැන්වීම පහළින්