ජයන්ත කැටගොඩගේ නම ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරයි

පුරප්පාඩු වී ඇති පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය සඳහා ජයන්ත කැටගොඩ මහතා පත් කිරීමට අදාල ගැසට් පත්‍රය මේ වනවිට නිකුත් කර ඇත.

ඉදිරි සතියේ පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන දිනකදී කැටගොඩ මහතා මන්ත්‍රී ධුරයේ දිවුරුම් දෙනු ඇත.

අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා ඉල්ලා අස්වීමෙන් මෙම මන්ත්‍රී ධුරය පුරප්පාඩු වූ අතර ඒ සඳහා කැටගොඩ මහතා පත් කිරීමට පොදුජන පෙරමුණ තීරණය කර තිබුණි.

අදාල ගැසට් පත්‍රය පහළින්

http://www.documents.gov.lk/files/egz/2021/9/2245-23_S.pdf