ලංකා ජාතික වතු කම්කරු සංගමයේ බලය හරින්ට සහ වඩිවේල්ට!

ලංකා වතු කම්කරු සංගමයේ බලය සමගි ජන බලවේගයේ හරීන් ප්‍රනාන්දු හා වඩිවේල් සුරේෂ් යන මන්ත්‍රීවරුන්ට අධිකරණය මගින් පවරා ඇත.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු මන්ත්‍රී නවීන් දිසානායක අධිකරණය හමුවේ කළ ඉල්ලීමක් ඉවත් දමමින් මෙම නියෝගය ලබා දී ඇත.

ඒ අනුව එහි සභාපතිවරයා වශයෙන් හරීන් ප්‍රනාන්දු සහ මහලේකම් වශයෙන් වඩිවේල් සුරේෂ් මහත්වරු කටයුතු කරනු ඇත