කබ්රාල් ආපු ගමන් බාධක අයින් කරලා!

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුල්‍ය මණ්ඩලයේ ලේකම් දවුලගල මහත්මිය සැප්තැම්බර් 16 දින සිට එම තනතුරේ වගකීම් වලින් ඉවත් කර ඇත.

අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් ඇතුළු පිරිසට මහ බැංකු වංචාව ඉදිරිපත් වූ මොහොතේ සිට ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව, වෝහාරික විගණනය දක්වා සියළුම පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා වෘත්තීයමය වගකීම රැදී තිබුණේ කේ.එම්.ඒ.එන්.දවුලගල මහත්මිය යටතේය.

බැඳුම්කර වංචාවේ සටහන් වෙනස් කිරීමට උත්සහ දැරූ අවස්ථාවේ දී එයට වලක්වනු ලැබූවේ ද ඇය යි. ඊ.ඒ.පී.එදිරිසිංහ මුල්‍ය සමාගමට අදාල විගණනයේ ද මුලිකත්වය දැරූ ඇය, එහි දී බලධාරීන්ගෙන් එල්ල වූ බලපෑම් නොතකා ක්‍රියාකල සුපිලිපන් නිලධාරිනියකි.

අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් හා අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්ට අදාල වෝහාරික වාර්තා පහක සියළු ලේඛන භාරකාරීත්වය පැවතියේ දවුලගල මහත්මිය යටතේය. බැඳුම්කර අපරාධය සම්බන්ධයෙන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ සම්බන්ධීකරණය කළේ ය දවුලගල මහත්මිය යි.