ලොහාන් තර්ජනය කළ කොටි සිරකරුවන් මුණගැහෙන්න, නාමල් අනුරාධපුරේට

බන්ධනාගාර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාව හිටපු ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා දණගස්වා තර්ජනය කළායැයි කියන සිදුවීමට මුහුණදුන් දෙමළ සිරකරුවන් මුණගැහෙන්නට ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයට යෑමට සූදානම් බව ඩේලි මිරර් වාර්තා කරලා.

ඒ සිරකරුවන් කඩිනම් සාකච්ඡාවක් ඉල්ලා නාමල් රාජපක්ෂ වෙත ලිපියක් යොමු කරලාලු. මීට කලින් දෙමළ සිරකරුවන් නිදහස් කළ යුතු බව පාර්ලිමේන්තුවේදී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශයක් කර තිබුණා.