‘ඇලඩින්ගේ පුදුම පහන වගේ’ අය වැයක් ගේනවාලු!

රටේ මුදල් නැති නිසා ආණ්ඩුව රටේ තියෙන සම්පත් විකුණනවා කියලා විවිධ වෘත්තිය සමිති හා විද්වතුන් ආණ්ඩුවට චෝදනා කෙරුවත් රජය එම චෝදනාවලට විප්ලවීය, පුදුම හිතෙන පිළිතුරක් දෙන බව අමාත්‍ය එස්.එම් චන්දසේන කියනවා.

සැප්තැම්බර් 14 වෙනිදා මාධ්‍ය සාකාච්ජාවකට සහභාගී වෙමින් අමාත්‍යවරයා මෙහෙම කිව්වා.

මේ රටට යථාර්ථයක් වෙන මේ රටේ බිම සංවර්ධනය වෙන, ආහාර නිෂ්පාදනය වැඩි වෙන්න, ඒ වගේම කර්මාන්ත දියුණු වෙන්න, සංවර්ධනය වෙලා ගත්ත භූමියක් බවට පත් කරන්න, ඒ අවශ්‍ය කටයුතු අපි නොහිතන විප්ලවීය රටට දැනෙන කවුරුත් බලාපොරොත්තු නොවන, බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා මෙහෙම අයවැයක් ගෙනෙයි කියලා හිතන්නවත් බැරි සියලු දෙනාටම පිළිගන්න පුළුවන් හොඳ අයවැයක් එතුමා නොවැම්බර් මාසේ ගෙනවයි කියන එක අපි පැහැදිලිවම දන්නවා. රටට ගැලපෙන ඇලඩින්ගේ පුදුම පහන වගේ හොඳ අයවැයක් ගේනවායි කියන එක මම ඉතාම විශ්වාසවන්තව වගකීමෙන් යුතුව ඔය අපිට මඩ ගහන්න හදන මන්ත්‍රීතුමාලට අපි කියා සිටිනවා.

https://fb.watch/81ocF5jUy_/