රාජ්‍ය සේවයට බඳවාගත් උපාධිධාරීන් ස්ථිර කිරීම කල් ගිහින්!

– තවත් මාස 06 ක පුහුණුවක් දෙනවාලු

රාජ්‍ය සේවයට බඳවාගත්, මේ වනවිට පුහුණු කාලය ගත කරමින් සිටින උපාධිධාරීන් 60,000 කට ස්ථිර පත්වීම් ලබාදීමට ප්‍රමාද කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව තවත් මාස 06 ක පුහුණුවක් ලබාදීමටයි රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පලාත් පාලන අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

වත්මන් රජය බලයට පත්වීමෙන් පසුව උපාධිධාරීන් 60,000 ක් රාජ්‍ය සේවය සඳහා බඳවා ගත් අතර ඒ වසරක පුහුණු කාලයක්ද ඇතුළත්වයි. එම පුහුණු කාලය තුළ උපාධිධාරීන්ට රුපියල් 20,000 ක දීමනාවක් හිමි වේ.

මෙම උපාධිධාරීන්ගේ පුහුණු කාලය සැප්තැම්බර් මාසයේදී අවසන්වීමට නියමිතව තිබුණි.

බඳවාගත් උපාධිධාරීන්ගෙන් බහුතරයක් කලා විෂය ධාරාවේ උපධාධාරීන් වන අතර බඳවා ගත් 60,000 න් 18,000 ක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට අනුයුක්තව පුහුණුව ලබයි. අනෙක් පිරිස සෙසු අමාත්‍යංශය හා ආයතනවලට අනුයුක්ත කර ඇති අතර ඔවුන්ගෙන් බොහෝ පිරිසක් මේ වනවිට කොවිඩ් රාජකාරිවල නිරතව සිටී.

මෙම උපාධිධාරීන් සංවර්ධන නිළධාරී සේවයට අනුයුක්තව ස්ථිර කිරීමට සැළසුම් කර තිබූ නමුත්, එහි පවතින පුරප්පාඩු අවම වීම හේතුවෙන් එම සැළසුම අත්හිටුවීමට සිදුව තිබේ. මෙම ගැටලුව විසඳීම සඳහා රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කමිටුවක් පත්කර ඇති අතර එම කමිටුව නිර්දේශ කර තිබෙන්නේ පළාත් සභා, අමාත්‍යංශ හා දෙපාර්තමේන්තු ඇතුළු ආයතනවල විවිධ පුරප්පාඩු සඳහා මෙම පිරිස අනුයුක්ත කළයුතු බවයි.

ඊට අදාල කටයුතු මෙන්ම වැටුප් සඳහා මුදල් වෙන් කිරීමට අමතර කාලයක් ගතවන බැවින් ඔවුන් තවත් මාස 06 ක පුහුණු කාලයක් සඳහා යටත් කිරීමට අවසානයේදී තීරණය කර ඇත.