දේශපාලන පළිගැනීමට ලක්වූ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ සහන පරක්කු නිසා ලේකම් සහ පොලිස්පතිට කැඳවීමක්

දේශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක් වූවා යැයි පවසමින් දේශපාලන පලිගැනීම් විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කළ පොලීසියේ නිලධාරීන්ට සහන ලබාදීමට කැබිනට් මණ්ඩලය ගත් තීරණයට අනුව එම සහන ලබාදීම ප්‍රමාදවී ඇති බවත් අදාල නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් ඉල්ලා සිටි ලිපි ගොනු මෙතෙක් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට ලැබී නැත්තේ ඇයි දැයි විමසීමට මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සහ පොලිස්පතිවරයාට කැඳවීමක් කර ඇත.

ඒ අනුව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට ලිඛිතව සැප්තැම්බර් 10 වෙනිදා දැනුම් දී ඇත්තේ පොලිස්පතිවරයා සමග සැප්තැම්බර් 15 වෙනිදා පෙරවරු 10.00 වන විට රාජ්‍ය සේවා කොමිසන් සභා කාර්යාලයට පැමිණෙන ලෙසය.

අගෝස්තු 12 වෙනි දින රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලිපියක් යොමු කර අදාල තොරතුරු ඉල්ලා ඇත.

කෙසේ වෙතත් අගෝස්තු 24 දින පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට ලිපියක් යවමින් සදහන් කර ඇත්තේ කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කළ එක් එක් නිලධාරියා විසින් මෙම කමිටුවට වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති අභියාචනාවල සදහන් කරුණු කුමක්ද යන්න සහ අදාල නිර්දේශයන් සඳහා පදනම් වූ කරුණු තමා වෙත වාර්තා වී නොමැති බැවින් විමසා ඇති ගැටළු සඳහා පිළිතුරු ලබා දීමේ හැකියාවක් නොමැති බවය.

ඒ අනුව අගෝස්තු 31 වෙනි දින රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා රැස්වීමේදී මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාව සහ පොලිස්පතිවරයාගෙන් අදාල කරුණු පිළිබඳව වීමසීමක් සිදු කිරීමට තීරණය කර ඇත.

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ ලිපිය
පොලිස්පතිවරයා යැවූ ලිපිය