කෘෂි-මාර්ග ව්‍යාපෘතිවලට ඩො.මි. 500ක ණය ගන්නවාලු!

ආණ්ඩුව ග්‍රාමීය පාරවල් හදන්න සහ කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 500ක ණයක් ගැනීමට බලාපොරොත්තුවෙන බව සන්ඩේ ටයිම්ස් පත්තරේට මහා භාණ්ඩාගාරයේ ඉහළ නිලධාරියෙක් කියලා.

කිලෝමීටර් 3000ක මහාමාර්ග ව්‍යාපෘතිවලට ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 450ක් වියදම් වෙනවාලු. කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමේ ගබඩා හැදීමේ ව්‍යාපෘතියකට ඩොලර් මිලියන 50ක්ලු.

මෙම ණය ගෙවීමේ කාලසීමාව පටන්ගන්නේ තව අවුරුදු 10ක් ගියාමලු. ණය ගෙවා ඉවරවෙන්නේ 2049 දීලු. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ ඉපදෙන දරුවෙක්ට අවුරුදු 28ක්. අද පුංචි දරුවන් ශ්‍රම බලකායට එකතු වුණාට පස්සේ තමයි මේ ණය ගෙවන්න වෙන්නේ.

මේ පාරවල් ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘති සබරගමුව පළාතෙන් ආරම්භ කරනවාලු. පාරවල් හදන කොන්ත්‍රාත් ලංකාවේ ඉදිකිරීම් සමාගම්වලට බාර දෙනවාලු. පාර හදලා අවුරුදු තුනක් යනකල් ඒ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් පාරේ නඩත්තු කටයුතු කරන්න ඕනෑලු.