උදිත ලොකුබණ්ඩාරට අලුත් තනතුරක්

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ලේකම්වරයා ලෙස උදිත ලොකුබණ්ඩාර මහතාව පත් කර ඇති බව ලංකාදීප පුවත්පව වාර්තා කර ඇත.

මෙම පත්වීමේ ලිපිය සැප්තැම්බර් 09 වැනි දින උදිත ලොකුබණ්ඩාර මහතාට අරලියගහ මන්දිරයේදී ලබා දී ඇත.