රුපියල් 5,000 ‘මේ මාසයේ සිට’ ගුරු – විදුහල්පති වැටුපට

ගුරුවරුන්ට රුපියල් 5,000 ක අන්තර් දීමනාව මෙම මස සිට වැටුපට එක් කරන බව සම කැබිනට් ප්‍රකාශක, අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේදි පැවසීය.

රජය ලබාදී ඇති විසඳුම පිළිගෙන ගුරු – විදුහල්පතිවරු නැවත සේවයට වාර්තා කරනු ඇතැයි විශ්වාස කරන බව ඔහු පැවසීය.

වැටුප් වැඩිවීමක් ද සිදුවන බවත් එය එක් වර ලබාදෙන ලෙස ගුරු සංගම් ඉල්ලා ඇති නමුත් පවතින මූල්‍ය තත්ත්වය අනුව එය අවස්ථා තුනකදී ලබාදෙන බවට අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර ඇති බව ඒ මහතා පැවසීය.