ගුරු උද්ඝෝෂණවලට සහභාගී වු ගුරුවරුන්ගේ තොරතුරු CIDය ඉල්ලයි..

ගුරු වැටුප් විෂමතා දිනාගැනීමේ රැස්වීම් සහ උද්ඝෝෂණවලට සහභාගිවූවන් සහ ඒවා සංවිධානය කළ අයගේ තොරතුරු ලේඛනයක් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දෙන ලෙස එම ආයතනය සියලුම පොලිස් ස්ථානවලට දැනුම් දී ඇත.

අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ලිපියක් යවමින් සියලුම පොලිස් ස්ථානවලට සැප්තැම්බර් 06 වෙනිදා පවසා ඇත්තේ 2021.07.25 දින හා 2021.08.05 වන දින පැවැත්වූ උද්ඝෝෂණ පිළිබඳව තොරතුරු සැප්තැම්බර් 25 වෙනිදාට පෙර ලබා දෙන ලෙසය.


ඒ අනුව ගුරු – විදුහල්පති මහජන රැස්වීම්, පෙළපාලි හා උද්ඝෝෂණ පැවැත්වූ ස්ථාන සහ දින, ඒවා සංවිධානය කළ පුද්ගලයින්ගේ නම් හා ලිපිනයන්, ඒවාට සහභාගිවී ඇති සංඛ්‍යාව, එම රැස්වීම්, පෙළපාලි හා උද්ඝෝෂණ පැවැත්වූ දිනයෙන් පසුව කොවිඩ් 19 ආසාදිතව මියගොස් ඇති හා ආසාදිත බවට පත්වී ඇති විදුහල්පතිවරුන්ගේ හා ගුරුවරුන්ගේ නම්, ලිපිනයන්, පදිංචි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය හා කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය යන තොරතුරු ලබාදෙන ලෙස අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දී ඇත.

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ එම දැනුම් දීම අනුව ඉහත තොරතුරුවලට අදාල තමන් සතු තොරතුරු ලබා දෙන ලෙස මූලස්ථාන පොලිස් ස්ථාන තම පොලිස් ස්ථාන භාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට ලිඛිතව දැනුම් දීමක් කර ඇත.

එම දැනුම් දීමේදී සදහන් කර ඇත්තේ මෙම තොරතුරු ඇතුලත් වාර්තාවක් සැප්තැම්බර් 08 දිනට ප්‍රථම අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලා ඇති නිසා කඩිනමින් තොරතුරු එක්‍ රැස් කර ලබා දෙන ලෙසටය.