හදිසි නීති රෙගුලාසි බලාත්මක කිරීමේ යෝජනාව සම්මතයි

අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සැපයීමට සහ සැඟවීම වැළැක්වීම පිණිස හදිසි නීති රෙගුලාසි බලාත්මක කිරීමේ යෝජනාව සැප්තැම්බර් 06 දින සම්මත වී ඇත.

යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද – 132

යෝජනාවට විපක්ෂව ඡන්ද – 51

අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සැපයීම සඳහා වන හදිසි නීති රෙගුලාසි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ගැසට් කර තිබුණි.

අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කෙරුණේ, කොවිඩ් – 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් රටේ මහජන හදිසි අවස්ථා තත්ත්වයක් පවතින බව සඳහන් කරමිනුයි.

ඒ අනුව මහජන ආරක්ෂාව රටේ යථා පැවැත්ම, සුරක්ෂිත කිරීම හා ජන ජීවිතයට අත්‍යාවශ්‍ය සැපයීම් හා සේවා පවත්වා ගෙන යාම සඳහා අදාළ පියවර ගන්නා බව අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරමින් වැඩිදුරටත් සඳහන් කෙරිණ.