දිගටම වර්ජනයේ නිසා ගුරු- විදුහල්පතිවරුන්ට 5000 දෙන්න බැහැ – දිනේෂ් කියයි

ගුරු – විදුහල්පතිවරුන් වෙනුවෙන් ආණ්ඩුව රුපියල් 5000 ක දීමනාවක් ලබා දීමට තීරණය කළත් එය ලබා දීමට හැකියාවක් නැති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන දිවයින පුවත්පතට පවසා ඇත.

ගුරු විදුහල්පතිවරුන්ගේ වැටුප් විශමතා ගැටලුව විසඳන තෙක් රුපියල් 5000 බැගින් දිමනාවක් දීමට තීරණය කළේ ඔන්ලයින් තාක්ෂණයෙන් දරුවන්ට ඉගැන්වීමට වැය වෙන මුදල් පියවීමට බව ඒ මහතා පවසා ඇත.

එහෙත් මේ වෙනවිටත් ගුරු විදුහල්පතිවරුන්ගේ සංගම් අඛණ්ඩව මෙම වෘත්තීය ක්‍රියා මාර්ගවල නිරත වීම නිසා එම දීමනාව ලබා දීමට නොහැකි බවත් ඒ මහතා පවසා ඇත.